19. 06. 2024.

O udruženju Osnovni principi... Ciljevi.. Zakoni... Pravila...

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV) je nevladina, nezavisna i vanstranačka organizacija osnovana rešenjem Saveznog ministarstva pravde u oktobru 2001. godine, koja uspešno posluje u oblasti zaštite potrošačkih prava i interesa već više od 14 godina.

Osnivači ove organizacije uvideli su da potpuno opustošeno tržište, kao i nepostojeći principi rada i kontrole kvaliteta, konsekventno ugrožavaju prava i zaštitu građana, a što je primarna i najveća tekovina demokratskih društava.

Uz svest o ugroženim pravima građana, osnovano je Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine čiji su osnovni principi da današnjeg dana ostali isti i ogledaju se u: zaštiti interesa ukupne populacije, zaštiti legalnih proizvoda i njihovog kvaliteta (a pred naletom proizvoda sumnjivog porekla, lošeg kvaliteta i shodno tome škodljivih), ali i u zaštiti kvaliteta usluga u (pre svega, ali ne isključivo) vitalnim institucijama (zdravstvenim, humanitarnim, javnim i drugim subjektima).

U vreme osnivanja organizacije, a i kasnije, Srbija je bila suočena sa činjenicama da, iako je postojao Zakon o zaštiti potrošača, nije postojala razvijena svest o pravima potrošača, kao ni instrumenti kojim bi se inspekcijskim i drugim merama ti isti potrošači adekvatno zaštitili.

Poseban problem predstavljala je, a predstavlja i danas, nelojalna konkurencija, kao i preplavljenost medija sumnjivim oglašavanjima i propagandnim kampanjama koje reklamiraju proizvode bez atesta, bezimenih i u najmanju ruku sumnjivih proizvođača.

Jedan od efikasnih načina kojim su ovakvi problemi počeli da se rešavaju jeste simultano podizanje svesti građana o njihovim pravima, ali potrebno je dodatno obezbeđivanje resursa za kontinuirano praćenje tokova tržišta, kvaliteta roba, usluga i zakonodavnih rešenja.

Da bi uspešan rad ovakve organizacije, koji mora biti lišen mogućnosti za pritiske bilo kakve vrste, ugledajući se pre svega na najviši nivo samostalnosti i sloboda koje u razvijenim demokratskim sitemima uživaju slična udruženja, bio nastavljen, smatramo da je neophodno postići sledeće:

 • Stvaranje analitičkog i dokumentacionog centra o prometu roba i usluga sa posebnim naglaskom na definisanje osnovnih žarišnih problema;
 • Podizanje nivoa svesti kod prosečnog potrošača;
 • Lobiranje u vladinim telima i zakonodavnim organima kako bi se došlo do optimalnih zakonskih instrumenata;
 • Realizaciju projekta organizovanja nezavisnih i izdvojenih laboratorija za analizu kvaliteta proizvoda.

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine je članica Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), neprofitne, nezavisne, nevladine i vanstranačke organizacije, odnosno reprezentativnog saveza potrošačkih organizacija, koji je formiran sa ciljem zaštite interesa i prava potrošača.

NOPS kao savez je organizovan na području Republike Srbije i trenutno obuhvata 12 potrošačkih organizacija čija se sedišta nalaze u razliitim gradovima Srbije. Njeno delovanje je javno, a izveštaji o aktivnostima se prenose posredstvom sredstava javnog informisanja.

UZPV je takođe članica Consumers International (CI), međunarodne federacije potrošačkih organizacija koja zajedno sa svojim članicama služi kao jedini nezavisni i autoritativni globalni glas potrošača.

U svom radu, CI se rukovodi sa osam osnovnih prava potrošača:

 1. pravo na zadovoljenje osnovnih potreba – da potrošači imaju pristup osnovnoj, esencijalnoj robi i usluzi, da imaju adekvatnu hranu, odeću, sklonište, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, javne komunalne usluge, vodovod i kanalizaciju;
 2. pravo na bezbednost – da potrošači budu zaštićeni od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga koji su opasni po zdravlje ili život;
 3. pravo na informisanost – da se potrošačima pruže informacije i činjenice potrebne da naprave informisan izbor i da budu zaštićeni od nepoštenih ili obmanjujućih reklama i etiketiranja;
 4. pravo na izbor – da potrošači budu u mogućnosti da biraju između niza proizvoda i usluga, ponuđenih po konkurentnim cenama sa sigurnošću u zadovoljavajući kvalitet;
 5. pravo da budu saslušani – da interesi potrošača budu zastupljeni u izradi i izvršenju politike vlade, kao i u razvoju proizvoda i usluga;
 6. pravo na obeštećenje – da potrošači mogu da dobiju fer poravnanje za pravične tvrdnje, što uključuje kompenzaciju za pogrešnu reprezentaciju, kao i robu lošeg kvaliteta i nezadovoljavajuće usluge;
 7. pravo na obrazovanje potrošača – da potrošaču dobiju potrebno znanje i veštine kako bi bili informisani i kako bi donosili uverene izbore u pogledu robe i usluge, a da su pri tome svesni svojih osnovnih prava i obaveza i kako da postupe u skladu sa istim;
 8. pravo na zdravu životnu sredinu – da potrošači žive i rade u sredini koji nije opasna za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Međunarodna federacija je osnovana 1960. godine i sve ovo vreme se bori za fer, bezbednu i održivu budućnost za sve potrošače širom sveta, i zajedno sa svojih 240 članica u 120 zemalja gradi snažan internacionalni pokret čiji je cilj da štiti i osnaži prava potrošača.

U prošlosti UZPV je blisko sarađivao sa Centrom za evropske politike (CEP), kao i sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Zaposleni u UZPV-u su imali vitalne uloge u kreiranju značajnog broja zakona i regulativa, a naročito važnu ulogu su imali u kreiranju Zakona o zaštiti potrošača.

 

Spisak stručnih tela pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa u čijem radu učestvuju predstavnici UZPV-a:

Komisije i Savetodavna tela

Jedan od efikasnih načina kojim su problemi počeli da se rešavaju jeste simultano podizanje svesti građana o njihovim pravima, ali potrebno je dodatno obezbeđivanje resursa za kontinuirano praćenje tokova tržišta, kvaliteta roba, usluga i zakonodavnih rešenja.

"Globalizacija kreira nove nejednakosti i nove izazove u domenu potrošačkih prava… Porast u potrošnji takodje mora negovati veze sa ljudskim razvojem… Trebalo bi izgraditi Jake saveze u civilnom društvu koji bi štitili ljudska prava."

Odeljenje za ljudski razvoj pri Ujedinjenim Nacijama

Šta je NOPS

NOPS je neprofitna, nezavisna, nevladina, vanstranačka organizacija, odnosno reprezentativni savez organizacija potrošača, formiran radi zaštite interesa potrošača i zaštite njihovih prava.

Ono što uvek pokušavam da kažem potrošaču je: kupuj manje, biraj bolje, neka traje”.
Vivienne Westwood


Ne oslanjajte se na etiketu da vam pruži potrebne informacije. Verujte samo listi sastojaka i svom instinktu.
Yancy Lael


Kada se fokusiraš na potrošača, potrošač reaguje.
Alexander Wang


Cilj je da se normalizuju trgovinski odnosi na osnovu zdrave nauke i zaštite potrošača.
Mike Johanns

Pogodba za autorska prava: balans između zaštite autora i prava potrošača.
Robin Gross

Kontakt informacije

Adresa

Ravanička broj 11, 21000 Novi Sad

Email

info@potrosac.info

Tel / Fax:

+(381)21-6-313-600
+(381)21-6-314-600

Radno vreme:

radnim danom od 9 – 16h

Prijem poziva:

radnim danom od 9 – 14h

Prijem stranaka:

utorak, sreda i četvrtak od 9 – 14h